Privacyverklaring

Dansgroep At Va’Ani
At Va’ani is een besloten dansgroep die dansavonden met voornamelijk  Israëlische dansen voor haar leden organiseert. De locatie van de dansavonden is in de Berkenschool op Berkenlaan 29-31, 3828BN te Hoogland. De dansgroep is zelfsturend en wordt administratief gecoördineerd door Alex van der Hurk uit Amersfoort. Hij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij administreren
At Va’Ani administreert onderstaande persoonsgegevens van haar leden:
–    Voor- en achternaam
–    Telefoonnummer
–    E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden niet verzameld.

Website www.israelischdansen.nl
Onze website www.israelischdansen.nl verschaft informatie over het dansprogramma van At Va’Ani, is algemeen toegankelijk en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over haar leden en/of websitebezoekers. De website verschaft geen persoonsgegevens over haar leden aan derden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
At Va’Ani administreert persoonsgegevens van haar leden voor de volgende doelen:
–    Om haar leden te kunnen berichten (bellen of e-mailen) over de activiteiten van de dansgroep At Va’Ani en voor blijk van belangstelling in bijzondere situaties.

Geautomatiseerde besluitvorming
At Va’Ani neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
At Va’Ani gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
–    Op een locale (met wachtwoord beveiligde) computer wordt de softwareversie van Microsoft Office Word gebruikt, ten behoeve van de registratie persoonsgegevens leden.
–    De (met wachtwoord beveiligde) softwareversie van WordPress wordt gebruikt ten behoeve van het ontwikkelen en beheren van onze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
At Va’Ani bewaart de persoonsgegevens van haar leden niet langer dan strikt nodig is.
Persoonsgegevens van leden die hun lidmaatschap opzeggen worden uiterlijk één jaar na opzegging uit de administratie verwijderd, tenzij de persoon op de hoogte wil blijven van de activiteiten van At Va’Ani.

Delen van persoonsgegevens met derden
At Va’Ani verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
At Va’Ani gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Leden hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, of te corrigeren. Indien een lid zijn/haar persoonsgegevens wil laten verwijderen, wordt daarmee het lidmaatschap automatisch aan het einde van de overeengekomen lidmaatschapsperiode beëindigd.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering uw persoonsgegevens sturen naar de coördinator van At Va’ani  (email: alex@vanderhurk.com). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
At Va’Ani wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
At Va’Ani neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de coördinator van At Va’ani ( e-mail: alex@vanderhurk.com).